Regulamin promocji „Zdjęcia z drona”

I. Organizator Promocji

 1. Promocja „Zdjęcia z drona”  zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez APP Development Sp. z o.o.  z siedzibą w (33-311) Wielogłowach 1c/2, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000589309, NIP: 7343535862, REGON: 362468872 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. APP Development Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

 

II. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 29.03.2016 r. do dnia 22.04.2016 r. włącznie.

 

III. Uczestnictwo w Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, (przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
 2. a) w okresie trwania Promocji zarejestrują konto w serwisie Nawiguj.com.
 3. b) w okresie do 30.04.2016 r. Uczestnik wprowadzi minimum 10 nieruchomości do serwisu. Wprowadzone do serwisu działki nie mogą być fikcyjne, a na potwierdzenie prawdziwości wprowadzonych danych Uczestnik Promocji powinien dysponować umową pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, podpisaną przez klienta zlecającego sprzedaż danej nieruchomości. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności wprowadzonych nieruchomości.

 

IV. Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III, otrzyma KOD do darmowego skorzystania z usługi wykonania zdjęć z drona dla jednej, wybranej przez Uczestnika działki, zaznaczonej w serwisie Nawiguj.com w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.
 2. Zdjęcia lotnicze z drona – usługa polegająca na wykonaniu minimum 15 zdjęć lotniczych z drona, nieruchomości przez APP Development w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia na adres email użytkownika.
 3. a) Złożenia zamówienia na zdjęcia dokonuje się za pomocą przycisku zamów drona, znajdującego się w „dymku” pod opisem wybranej działki. Następnie należy wypełnić formularz i kliknąć wyślij.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru działki, która zostanie sfotografowana przy użyciu drona i informuje, że będzie to nieruchomość zlokalizowana w Krakowie, Katowicach i okolicach .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia jeżeli nie otrzyma pozytywnej zgody na wykonanie zdjęć lotniczych w wskazanej przez Uczestnika lokalizacji.

 

V Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzania Promocji przez Organizatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej nawiguj@nawiguj.com lub na adres korespondencyjny APP Development Sp. z o.o. (33-311) Wielogłowy 1c/2 z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. W treści Reklamacji powinno być zawarte: nazwa firmy – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, adres siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres siedziby, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez  Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania a Uczestnik Promocji zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Organizator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Uczestnika Promocji przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

 

VI Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.nawiguj.com/regulamin-promocji

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.