Regulamin korzystania z serwisu internetowego Nawiguj.com

(regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

z dnia 22.02.2016

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Nawiguj.com, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Nawiguj.com. oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także warunki płatności i tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Operatorem serwisu internetowego Nawiguj.com jest APP Development Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości (33-311) Wielogłowy 1c/2, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000589309, NIP: 7343535862, REGON: 362468872 zwana dalej „Operatorem”.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – portal internetowy Nawiguj.com dostępny pod adresem internetowym http://nawiguj.com prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z usług opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Aplikacja – mobilne rozwiązanie dostępne do pobrania w sklepie Google Play pod linkiem http://bit.ly/1PutHlR, które działa w połączeniu z Serwisem.
 3. Użytkownik – przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zaakceptował Regulamin i uzyskał dostęp do Serwisu. Użytkownik korzysta z usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną.
 4. Grupa – zbiór użytkowników z liderem na czele.
 5. Lider Grupy – Użytkownik, który zarządza grupą innych Użytkowników.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność założenia konta w Serwisie, dokonana przez Lidera Grupy.
 7. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres email Użytkownika, który jest jednoczenie jego indywidualnym i niepowtarzalnym oznaczeniem służącym do korzystania z Serwisu,
 8. Dodatkowy login – Login dodany do wybranego pakietu ponad stan określony w cenniku. Za każdy dodatkowy login wymagana jest opłata w wysokości 19,99 zł brutto miesięcznie, doliczana do Opłaty Abonamentowej.
 9. Hasło – określony przez Użytkownika ciąg znaków, służący do w zabezpieczenia swojego dostępu do serwisu.
 10. Konto – zbiór usług w ramach Serwisu przypisany konkretnemu Użytkownikowi . Konto posiada unikalną nazwę i hasło.
 11. Usługi – Usługa bądź Usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora dostępne w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Okres próbny – okres 30 dni następujących kolejno po sobie, w którym serwis udostępniany jest Użytkownikowi bezpłatnie.
 13. Okres abonamentowy – okres użytkowania konta zgodny z wykupionym u Operatora pakietem, za który Użytkownik uiścił opłatę abonamentową.
 14. Opłata abonamentowa – opłata z tytułu użytkowania serwisu, w wysokości określonej w danym pakiecie, wykupionym przez Użytkownika.
 15. Pakiet Abonamentowy – wariant działania Konta określający zbiór usług, który wybiera Użytkownik i zobowiązuje się opłacać Opłatę abonamentową zgodną z wybranym Pakietem Abonamentowym.
 16. Cennik – wykaz opłat za korzystanie z różnych pakietów abonamentowych zawierających wybrane usługi dostępny pod adresem internetowym: http://nawiguj.com/cennik
 17. Właściciel Konta – właścicielem wszystkich kont założonych w ramach jednej grupy jest Lider Grupy.
 18. Administrator Konta– Użytkownik posiadający prawa administracji Kontem.
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 20. Regulamin – niniejszy regulamin

 

3. Postanowienia ogólne

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://nawiguj.com/regulamin i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony http://nawiguj.com/regulamin.pdf i zapisanie w pamięci komputera.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze plików cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
 3. Operator ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich, wynikających z treści wspomnianych reklam.
 4. Właścicielem Serwisu świadczącym usługi opisane w regulaminie jest Operator.
 5. Operator poprzez wykorzystanie serwisu i aplikacji świadczy usługę wsparcia sprzedaży dla biur nieruchomości, która obejmuje w szczególności:

a. Zaznaczanie lokalizacji nieruchomości na mapie.

b. Nawigację do nieruchomości i wskazanie dokładnych granic działki poprzez wykorzystanie aplikacji.

c. Podgląd wszystkich nieruchomości wprowadzonych przez Użytkownika, w ramach korzystania z jego indywidualnego konta.

d. Udostępnianie mapy wybranych nieruchomości klientom i współpracownikom, w celu ułatwienia komunikacji.

6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Serwisu, jeżeli Użytkownik nie spełni warunków Rejestracji i użytkowania Konta określonych w Regulaminie. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

7. Operator ma prawo, bez konieczności informowania Użytkownika, powierzyć obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis działa w modelu Saas (Service-as-a-Service), co oznacza, że Użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu może korzystać z usług oferowanych przez Operatora tylko za pośrednictwem Internetu. Serwis jest dostępny poprzez następujące przeglądarki: Internet Explorer (wersja 11 lub wyższa), Firefox (wersja 43 lub wyższa), Opera (wersja 34 lub wyższa), Chrome (wersja 48 lub wyższa).
 2. Dostęp do konta posiadają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie lub Administrator Konta przydzielił im dostęp.
 3. Lider grupy Użytkowników podczas rejestracji konta zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. nazwę grupy Lidera,
  2. logo Grupy (opcjonalnie)
  3. adres email Lidera Grupy
  4. hasło dostępu do konta Lidera Grupy
  5. adres firmy
  6. NIP firmy,
  7. imię i nazwisko oraz telefon do osoby kontaktowej,
 4. Użytkownik zobligowany jest do podania w procesie rejestracji danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany tych danych w czasie korzystania z Serwisu, ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować.
 5. W trakcie rejestracji Lider Grupy wprowadza login będący jednoczenie jego adresem mailowym oraz Hasło, poufne i znane tylko jemu.
 6. Lider Grupy może zmienić dane wprowadzone do Serwisu podczas rejestracji po zalogowaniu się do swojego konta.
 7. Zapłata za usługę następuje z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych lub też przelewem na podane konto. W przypadku przelewu na konto dostęp do Serwisu zostanie uruchomiony po otrzymaniu zapłaty na konto Operatora. Czas wykupienia liczy się od dnia uruchomienia dostępu Serwisu.
 8. Z Serwisu można korzystać po zalogowaniu się Użytkownika na stronie głównej Serwisu poprzez wpisanie nazwy użytkownika oraz Hasła.
 9. Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła osobom trzecim.
 10. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu korzystania z Serwisu na inne osoby, bez wyraźnej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Jeżeli Użytkownik ma problemy z dostępem do swego konta, a w szczególności zapomniał Hasła, powinien skontaktować się z Działem Obsługi w celu odzyskania dostępu do Konta.
 12. Operator ma prawo do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

a. narusza postanowienia Regulaminu,

b. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,

c. po trzykrotnym niepoprawnym logowaniu,

d. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,

e. działa na szkodę Operatora,

f. podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji w Serwisie .

13. W powyższych przypadkach uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana, a ewentualne odblokowanie dostępu do Serwisu może nastąpić w wyniku indywidualnych uzgodnień z Operatorem.

14. Podany przez Użytkownika, i będący jego Loginem w Serwisie, adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Operatora do:

a. przesyłania wystawionej faktury VAT,

b. kontaktowania się Operatora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowych usługach, aktualnościach, itp.),

c. przesyłania Użytkownikowi treści reklamowych i informacji handlowych.

15. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie, a w szczególności adresu email.

16. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie www.nawiguj.com swojego logo, jako podmiotu korzystającego z Serwisu i Aplikacji.

 

5. Rejestracja konta

 1. Dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, w sposób opisany w Regulaminie.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie, a tym samym utworzenie Konta, następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej z podstron Serwisu, pod adresem http://rejestracja.nawiguj.com, po wypełnieniu danych w formularzu, akceptacji warunków Serwisu i Regulaminu oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Rejestracja”.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

a. nazwa firmy

b. adres e-mail

c. telefon

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji formularza rejestracyjnego.

 1. W ciągu 7 dni od prawidłowej Rejestracji Użytkownika w Serwisie, otrzyma on maila potwierdzającego aktywację jego Konta na 30-dniowy darmowy Okres Próbny. Po jego upływie, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Pakiet Abonamentowy.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się kontynuować korzystanie z Serwisu po upływie Okresu Próbnego, zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową zgodną z cennikiem usług. Operator wystawia Użytkownikowi, zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym, fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej (dokument pdf) na podany przez niego przy rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Odblokowanie dostępu nastąpi natychmiastowo po odnotowaniu przez Operatora wpłaty Opłaty Abonamentowej w przeciągu 14 dni od zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 4. Nowy Okres Abonamentowy rozpocznie się po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści §4. ust. 6 niniejszego Regulaminu, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych, zgodnych z prawdą danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik ma obowiązek nieudostępniania swojego Hasła osobom trzecim.
 7. Wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych ponosi Użytkownik – Lider Grupy. Wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi – Liderowi Grupy.
 8. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:

a. podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;

b. zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

 

6. Opłaty

 1. Użytkownikowi przysługuje 30 dni bezpłatnego, testowego korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności. Po tym okresie zobowiązany jest do uiszczenia płatności za korzystanie z Serwisu w wybranym przez siebie pakiecie.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz dostępnych w poszczególnych Pakietach Abonamentowych usługach, znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie http://nawiguj.com/cennik.
 3. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik zobowiązany jest dokonywać z góry, cyklicznych Opłat Abonamentowych, za korzystanie z Serwisu, w kwocie zgodnej z wybranym pakietem opisanym w Cenniku.
 4. Po otrzymaniu opłaty, Operator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail.
 5. W przypadku nieodnotowania wpłaty za następny miesiąc dostęp do Konta dla Użytkownika zostanie automatycznie zablokowany.
 6. W przypadku dokonania wpłaty po okresie nie uiszczania opłat zostanie ona zaliczona na poczet najstarszego nieopłaconego miesiąca. Żeby odzyskać normalny dostęp do Serwisu należy zapłacić za wszystkie nieopłacone miesiące w wybranym poprzednio pakiecie.
 7. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zmiany pakietu na wyższy. W takim przypadku wpłacona wcześniej kwota zostaje rozliczona proporcjonalnie do okresu jej wykorzystania. Pozostała część zostanie przeliczona zgodnie z cennikiem obowiązującym dla wybranego, wyższego pakietu, w ten sposób aby określić liczbę dni do wykorzystania w ramach wyższego Pakietu Abonamentowego.
 8. Zmiana pakietu jest wprowadzona do Serwisu przez Operatora, po uprzednim opłaceniu przez Użytkownika wymaganych płatności związanych z wybranym przez niego Pakietem Abonamentowym.

 

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej nawiguj@nawiguj.com lub na adres korespondencyjny APP Development Sp. z o.o (33-311) Wielogłowy 1c/2z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. W treści Reklamacji powinno być zawarte: nazwa firmy – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, adres siedziby, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres siedziby, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres nawiguj@nawiguj.com

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej http://nawiguj.com/regulamin
 2. W przypadku udostępnienia na stronach Serwisu nowej wersji Regulaminu, Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu, zostanie powiadomiony o zmianach.
 3. Jeśli użytkownik nie będzie chciał zaakceptować nowej wersji Regulaminu a tym samym będzie chciał zaprzestać korzystania z Serwisu, powinien zgłosić ten fakt w ciągu 5 dni od daty pojawienia się nowego regulaminu mailem na adres elektroniczny nawiguj@nawiguj.com lub APP Development Sp. z o.o (33-311) Wielogłowy 1c/2, z podaniem w temacie wiadomości „odmowa akceptacji regulaminu”. W ciągu jednego dnia roboczego korzystanie z Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowane. Kwota jaka została opłacona przez Użytkownika od dnia zablokowania konta zostanie zwrócona na ustalone konto bankowe, a co za tym idzie zostanie również wystawiona faktura korekta zmieniająca okres na jaki został wykupiony dostęp do Serwisu.
 4. Wszelka komunikacja między Użytkownikiem a Operatorem będzie odbywała się drogą elektroniczną przy użyciu adresów e-mail.
 5. W sprawach dotyczących świadczenia usług przez Operatora, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.